fbpx

Un estudi pilot demostra que el Big Data pot facilitar l’adequació de la Formació Professional a l’evolució dels perfils més demandats

CIDAI_big_data_formacio_professional

También puedes leer este artículo en: Español

El Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI) ha presentat un estudi pilot que ha aplicat Big Data i tècniques avançades de Ciència de Dades per analitzar oportunitats en el camp de la Formació Professional, on ha constatat que falten vocacions tècniques per donar resposta a les necessitats que no es cobreixen en àmbits com les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs) i la Indústria 4.0.

El treball s’ha donat a conèixer en el marc d’una jornada en format virtual, que ha comptat amb la participació del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Joan Lluís Espinós; del director general d’Innovació i Economia Digital, Daniel Marco; de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Ariadna Rectoret; del director de la Unitat Big Data & Data Science d’Eurecat i del CIDAI, Marc Torrent, i de l’investigador sènior i director de projectes de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat, Daniel González.

En conjunt, l’estudi pilot, que ha aplicat models d’analítica de dades per poder validar les tècniques per a l’estudi i l’extracció de valor a l’esfera de la Formació Professional Inicial i Ocupacional, tenint en compte la perspectiva de l’administració pública, els centres, els estudiants i les empreses, ha comptat amb la participació dels Departaments d’Educació, de Polítiques Digitals i Administració Pública i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Consell Català de l’FP, de l’Ajuntament de Barcelona, de la Fundació BCN Formació Professional, del centre tecnològic Eurecat, d’everis, d’Esade, de la Fundació Bertelsmann, d’InfoJobs i del Grup EFI-Gipe de la UAB, entre altres entitats i organitzacions.

En paraules del director del CIDAI, Marc Torrent, “l’aplicació d’aquest projecte pilot basat en tecnologies Big Data i Intel·ligència Artificial va sorgir amb la finalitat de facilitar la previsió i la planificació de les necessitats formatives futures en un escenari on els llocs de treball es veuran fortament alterats per la irrupció de les noves tecnologies”.

Les tecnologies Big Data han permès comparar les competències que es demanen en el mercat laboral a través dels anuncis de feina dels darrers cinc anys amb els estudis impartits a la Formació Professional durant aquest període, per tal d’ajudar tant als gestors de l’ensenyament com també als alumnes a decidir quins són els estudis que tenen més sortides un cop que hagin acabat la seva formació”, assenyala Daniel González, investigador sènior i director de projectes de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat.

Demanda creixent en TICs i Indústria 4.0

L’estudi ha analitzat específicament la demanda de competències tècniques en TICs i Indústria 4.0 dels anuncis que apareixen als portals de feina, on conclou que l’evolució a Catalunya és marcadament creixent en l’àmbit de les TICs i també positiva, però més estable a la Indústria 4.0. Respecte a les habilitats transversals, apunta que les empreses d’aquests dos sectors valoren aspectes com la comunicació, el compromís i la iniciativa quan han d’incorporar talent a les seves organitzacions. Per altra banda, l’anàlisi de les competències tècniques que es demanen als anuncis de feina demostra la necessitat de formar perfils híbrids que, en molts casos, ja s’està oferint des de diferents cicles formatius.

Sectors amb més demanda a Catalunya

D’acord amb l’estudi, “el nombre de matriculats és molt estable en el temps i poc elàstic respecte a les necessitats del mercat”, com per exemple en el cas de les TICs, on el nombre de matriculacions es manté al llarg dels anys, malgrat que els llocs de feina disponibles han anat augmentant, de manera que la demanda de les empreses és superior a l’oferta de persones provinent de l’FP en la majoria dels casos.

En aquest respecte, més del 90 per cent d’aquest diferencial es concentra a l’Àmbit Metropolità de Barcelona, prossegueix l’informe, que posa de relleu la importància de potenciar el coneixement dels cicles formatius on hi ha ocupació de qualitat, ja que falten alumnes per cobrir tota la demanda de talent.

Segons les dades analitzades, els estudis d’FP que millor encaixen amb la demanda en el cas de TICs i la Indústria 4.0 són els cicles superiors, i en concret, els que tenen un enfocament més generalista. Per aquest motiu, molts dels alumnes segueixen estudiant els cicles superiors un cop han finalitzat el cicle mitjà.

Tendència a la sobrequalificació en sectors innovadors

L’estudi ha comparat els plans d’estudi amb la demanda de competències dels anuncis de feina i ha mostrat “una tendència a la sobrequalificació en sectors innovadors com les TICs i Indústria 4.0 que disminueix al mateix temps que els sectors maduren”. També s’ha trobat una correlació positiva entre la sobrequalificació i el requeriment d’idiomes, un fet que “vindria a demostrar que les empreses vinculen el coneixement d’idiomes a les titulacions superiors i posa de manifest la importància dels idiomes també dins l’FP”, ressalta l’informe.

La Formació Professional, efectiva per a la inserció professional

D’acord amb el treball, “la Formació Professional actua com a eina de reciclatge en èpoques de crisi econòmica i facilita la posterior re-inserció de les persones al mercat de treball”. A partir de l’anàlisi de la variació de noves matrícules per franges d’edat, l’estudi ha pogut constatar que quan hi ha poca oferta de treball, augmenta l’edat mitjana dels estudiants. També ha acreditat que aspectes com el transport, els nuclis de producció o els serveis disponibles tenen un gran impacte en la mobilitat, de forma que la distribució de la demanda respon millor a les àrees sòcio-econòmicament diferenciades, com podria ser l’àrea metropolitana de Barcelona.

Paper clau de les pimes a l’FP Dual

Gairebé el 70 per cent de les persones aprenents que cursen FP Dual fan l’estada a micro-empreses, empreses petites o mitjanes, “una modalitat que és vàlida per a qualsevol dimensió empresarial i que, a més, millora la bretxa de gènere a les famílies industrials, tot i que globalment, resulti neutra en aquest sentit”, segons posa de relleu l’estudi.

L’FP Dual encaixa en sectors amb molt volum d‘ocupats o amb molta necessitat d’incorporació de talent a les empreses. Està present principalment a les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Informàtica i Comunicacions i a les famílies professionals pròpies de la indústria com són Instal·lació i Manteniment, Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i Química. Així mateix, les dades indiquen que les organitzacions prioritzen incorporar alumnat d’FP Dual que cursa Grau Superior, de manera que és important emfatitzar el rol formatiu que tenen les empreses i veure si hi ha obstacles per desplegar l’FP Dual al Grau Mitjà més enllà de l’edat dels alumnes, segons recull l’informe.

Big Data per a la planificació d’accions formatives i l’apertura de nous cicles professionals

Segons l’estudi, el Big Data es mostra com una eina útil per la presa de decisions relacionades amb la planificació de les accions formatives i l’apertura de nous cicles professionals, l’impuls de mesures de comunicació per fomentar els cicles formatius amb més possibilitats d’inserció i manca d’estudiants o la potenciació de mesures de sensibilització en cicles formatius on hi ha un desequilibri entre la presència de nois i noies. La seva aplicació també és interessant per al disseny i el desenvolupament de formació ocupacional o continua adient a noves necessitats, el disseny de formació de perfils híbrids d’acord amb les necessitats del mercat, de forma àgil i a partir de les competències tècniques ja existents, la potenciació del creixement de les empreses i la dinamització del mercat laboral.

CIDAI 

1 Response

  1. 17 de December de 2020

    […] CIDAI, el Centre d’Innovació en Tecnologies de Dades i Intel·ligència Artificial, ha analitzat els anuncis que demanen competències TIC apareguts en portals de feina durant els últ… i els ha comparat amb els estudis impartits a la Formació Professional durant aquest […]